มัธยมศึกษาปีที่ 3

จิระวัฒน์ วงษ์ชารี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ฟุตบอล  รหัสวิชา 23224 สาระเพิ่มเติม กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ