บัญชีเพื่อการจัดการ 1/2563(คอมฯ+การเงิน)จ.8.30-11.30น.


ผู้สอน
รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บัญชีเพื่อการจัดการ 1/2563(คอมฯ+การเงิน)จ.8.30-11.30น.

Class ID
49821

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา
     ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี  เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน     การควบคุมและการตัดสินใจ  โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน  ปริมาณกำไร  การวิเคราะห์ต้นทุนภาษีและข้อจำกัดของข้อมูลต่าง ๆ   การจัดทำงบประมาณ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)