หลักการบัญชี 1/2563 (โลจิส)จ.13-16น.


ผู้สอน
รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการบัญชี 1/2563 (โลจิส)จ.13-16น.

Class ID
49822

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

ศึกษา…. บช 3005103 หลักการบัญชี 3(3-0-6) AC 3005103 Principles of Accounting กรอบแนวคิดทางการบัญชี หลักการบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดขั้นต้นและสมุดบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลองและกระดาษทำการ การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสดและเงินฝากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ เงินลงทุนระยะสั้น สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย ตลอดจนวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)