การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน 1/2563(บัญชี)พ.8.30น.-11.30น.


ผู้สอน
รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน 1/2563(บัญชี)พ.8.30น.-11.30น.

Class ID
49824

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

ศึกษา… ลักษณะการดำเนินงานและโครงสร้างของระบบบัญชีธุรกิจชุมชน การบันทึกรายการและเอกสารทางการบัญชีรวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจชุมชน การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและการควบคุมระบบการรับ-จ่ายเงิน ศึกษาระบบบัญชีของอุตสาหกรรมขนาดย่อมในธุรกิจชุมชน การจัดการวัตถุดิบและการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ การวางแผนและจัดทำงบประมาณสำหรับธุรกิจชุมชน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจุดคุ้มทุนที่สอดคล้องกับธุรกิจชุมชนตลอดจนการออกแบบและวางรูประบบบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)