หารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และ คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หารร่วมมากและคูณร่วมน้อย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่6