มัธยมศึกษาปีที่ 1

จิระวัฒน์ วงษ์ชารี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ฟุตบอล รหัสวิชา 21224 สาระเพิ่มเติม กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ