ชุมนุม ICT คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรที่นักเรียนสนใจ ตามอัธศยาศัย