เรื่อง...ความสำพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตศาสตร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง...ความสำพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตศาสตร์ 2 มิติ และ 3 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ของนาย อิทธิพัฒน์ หนูเพชร รหัส 5311103008  หลักสูตรคณิตศาสตร์(คบ.)