วิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร 3

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชการเทคโนโลยีและการสื่อสาร