homeชั้น ม.๖/๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
personperson_add
ชั้น ม.๖/๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.๖/๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
50

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสืบค้น สืบค้นข้อมูลทีนักเรียนสนใจ

ส่วนเสริม นักเรียนฝึกใช้ www.class.in.th


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)