ชั้น ม.๖/๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ถาวร ขึมภูเขียว

โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

วิชาสืบค้น สืบค้นข้อมูลทีนักเรียนสนใจ

ส่วนเสริม นักเรียนฝึกใช้ www.class.in.th