เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดตารางเรียนด้วยโปรแกรม Lantiv Timetabler

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

        รายวิชานี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการ ด้วยการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นที่การใช้โปรแกรมฟรีแวร์