homeการจัดตารางเรียนด้วยโปรแกรม Lantiv Timetabler
personperson_add
การจัดตารางเรียนด้วยโปรแกรม Lantiv Timetabler

ผู้สอน
ปิยะ รามัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดตารางเรียนด้วยโปรแกรม Lantiv Timetabler

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5000

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

        รายวิชานี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการ ด้วยการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นที่การใช้โปรแกรมฟรีแวร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)