การจัดตารางเรียนด้วยโปรแกรม Lantiv Timetabler

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

        รายวิชานี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการ ด้วยการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นที่การใช้โปรแกรมฟรีแวร์