ผู้สอน
Dr. จริยา ร่มสายหยุด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

CH 623 เคมีสังเคราะห์ (Synthetic Chemistry)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5005

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คำอธิบายชั้นเรียน

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

             1.1. ชี้ให้เห็นบทบาทสำคัญของเคมีสังเคราะห์  ศึกษาการใช้รีเอเจนต์พร้อมทั้งวิธีเลือกใช้สภาวะให้

เหมาะสมสำหรับปฎิกิริยาสำคัญๆหลายชนิด  เข้าใจปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่มีหลาย

หมู่ฟังค์ชันนัลในโมเลกุลเดียวกัน

           1.2. เพื่อศึกษาปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารอินทรีย์  สารประกอบโคออร์ดิเนชันและสารประกอบออร์แกโนเมตัลลิกที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมสารที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ

           1.3. เพื่อศึกษาการสังเคราะห์และปฏิกิริยาทางเคมีที่สามารถพัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมยา และอาหาร