เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CH 623 เคมีสังเคราะห์ (Synthetic Chemistry)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

             1.1. ชี้ให้เห็นบทบาทสำคัญของเคมีสังเคราะห์  ศึกษาการใช้รีเอเจนต์พร้อมทั้งวิธีเลือกใช้สภาวะให้

เหมาะสมสำหรับปฎิกิริยาสำคัญๆหลายชนิด  เข้าใจปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่มีหลาย

หมู่ฟังค์ชันนัลในโมเลกุลเดียวกัน

           1.2. เพื่อศึกษาปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารอินทรีย์  สารประกอบโคออร์ดิเนชันและสารประกอบออร์แกโนเมตัลลิกที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมสารที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ

           1.3. เพื่อศึกษาการสังเคราะห์และปฏิกิริยาทางเคมีที่สามารถพัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมยา และอาหาร