เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CMS 3208 Infrared Spectroscopy

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

หลักการทำงานของเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer

1.       แหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรดจะทำการผลิตรังสีอินฟราเรดในช่วงความยาวคลื่นหรือเลขคลื่นที่จะ       ใช้ในการวิเคราะห์

2.       Beam Splitter ซึ่ง Beam Splitter จะปล่อยให้ทะลุผ่านไปที่ Fixed Mirror 50% และสะท้อน          กลับมาที่ Mobile Mirror 50%

3.       Fixed Mirror จะสะท้อนกลับมาที่ Beam Splitter

4.       Mobile Mirror จะสะท้อนกลับมาที่ Beam Splitter

5.       อินฟราเรดที่สะท้อนมาจาก ทั้ง Mobile Mirror และ Fixed Mirrorจะมารวมกันและเกิดการแทรก     สอดกันขึ้น แต่จากการที่ Mobile Mirrorสามารถเคลื่อนที่ได้โดยการควบคุมระยะการเคลื่อนที่ โดย Laser เมื่อ Mobile Mirror เคลื่อนที่ก็จะทำให้ระยะทางการสะท้อนกลับของ รังสีอินฟราเรด      ของ Mobile Mirror และ Fixed Mirrorไม่เท่ากันซึ่งก็จะส่งผลให้ รังสีอินฟราเรดที่ได้มีความยาว คลื่นเปลี่ยนไปอันเกิดจาก การแทรกสอด แบบเสริมกัน หรือ หักล้างกัน เรียกว่า Interferogram
6.       อินฟราเรดที่ความยาวคลื่นต่างๆ จะสะท้อนไปที่ Sample Compartment ผ่าน Sample ซึ่งจะมี      การดูดกลืนอินฟราเรด เอาไว้บางส่วนในบางความยาวคลื่น ส่วนอินฟราเรดที่ไม่ถูกดูดกลืนก็จะ ผ่านเข้าสู่ Detector สัญญาณที่ได้คอมพิวเตอร์จะทำการแปลงสัญญาณ Interferogram ด้วย     สมการ Fourier Transform ผลที่ได้จะเป็นสเปกตรัม การดูดกลืนแสงอินฟราเรดของสารที่ความ ยาวคลื่นต่าง ๆ