โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา