บธ 3008301 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ ภาคเรียน 1/2563


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บธ 3008301 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ ภาคเรียน 1/2563

Class ID
50086

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

แนวคิดการวางแผนและการจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทาน กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายในด้านการจัดการโซ่อุปทาน โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของการจัดการโซ่อุปทาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)