บธ 3008304 กลยุทธ์การขนส่ง ภาคเรียน 1/2563


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บธ 3008304 กลยุทธ์การขนส่ง ภาคเรียน 1/2563

Class ID
50088

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

บทบาทของการขนส่งต่อการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน แบบจำลองการขนส่ง การขนส่งระหว่างประเทศ กฎระเบียบการขนส่ง การดำเนินการขนส่งแบบสมัยใหม่การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ตลอดจนการประมาณต้นทุนการขนส่งและผลกระทบของการขนส่งที่มีต่อวงการอุตสาหกรรมการตลาด บทบาทการขนส่งในการพัฒนาประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง บทบาทของรัฐในการให้การสนับสนุน การขนส่งประเภทต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)