ชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 6 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านป่าลาน