เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CMS2203 Organic Chemistry เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbons) หมายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุ 2 ชนิด คือคาร์บอนและไฮโดรเจน ไฮโดรคาร์บอนสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทคือ

1. Aliphatic hydrocarbon ประกอบด้วยสารประกอบชนิดอิ่มตัว (saturated compound) และสารประกอบชนิดไม่อิ่มตัว (unsaturated compounds)

2. Aromatic hydrocarbon