พฤติกรรมผู้บริโภค หมู่เรียน 621729201(พ)


ผู้สอน
ผศ.ดร. สุกัญญา พยุงสิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พฤติกรรมผู้บริโภค หมู่เรียน 621729201(พ)

Class ID
50209

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

ศึกษาลักษณะทั่วไปและการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยปัจเจกชนและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมผู้บริโภค


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)