เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยชั้น ม.2/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ความรู้และวิทยาการต่างๆ เพิ่มขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังนิยมใช้วิธีการสอนให้จดจำเนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยเท่าที่ควร ทำให้ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดและการเขียนมาตราตัวสะกดผู้ทำการวิจัยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้นำผลการเขียนคำคล้องจองจากพื้นฐานเดิมของผู้เรียน มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ผู้เรียนขาดทักษะและความชำนาญในการเขียนมาตราตัวสะกด และได้พบว่าผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน จึงไม่ให้ความสนใจและเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยค่อนข้างต่ำดังนั้น จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ โดยนำเกมบัตรการเขียนมาตราตัวสะกดมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและสนใจศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในห้องเรียน และทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัยเปรียบเทียบผลการพัฒนาการของผู้เรียนระหว่างการใช้เกมบัตรการเขียนมาตราตัวสะกด กับการสอนแบบเดิม