การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คำอธิบายชั้นเรียน

ขั้นเรียนวิชาการวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา