homeการวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
person
การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้สอน
ดร. กฤษดา กรุดทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
504

สถานศึกษา
suanaunandha rajabhat university

คำอธิบายวิชา

ขั้นเรียนวิชาการวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)