การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

กฤษดา กรุดทอง

suanaunandha rajabhat university

คำอธิบายชั้นเรียน

ขั้นเรียนวิชาการวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา