เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. กฤษดา กรุดทอง

suanaunandha rajabhat university

ขั้นเรียนวิชาการวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา