คม 320 กลุ่ม 4

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนนักศึกษาที่ไม่มีห้องเรียน