English for Communication ภาษาจีน


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา พันแสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
English for Communication ภาษาจีน

Class ID
50460

Class Code
GE0011204

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

พัฒนาทักษะในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปลความภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)