English Usage and Communication


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา พันแสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
English Usage and Communication

Class ID
50500

Class Code
GE0011204

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

พัฒนาทักษะในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ โดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสนใจได้ และให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษบรรยายความรู้สึกที่มีต่อหัวข้อเหล่านั้น และสามารถถามความคิดเห็นของผู้อื่น หรือเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสิ่งที่สนใจได้หลากหลาย เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)