เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)

Course Description

เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  ง 23242 เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอำนาจเจริญ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การทำโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร