homeเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)

ผู้สอน
Mrs Suveera Sudadate
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5052

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  ง 23242 เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอำนาจเจริญ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การทำโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)