เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 6  ง 23242 เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอำนาจเจริญ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การทำโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร