homeสังคมศึกษา ม.5 1_63
person
สังคมศึกษา ม.5 1_63

ผู้สอน
สิงห์ทอง ชาวคำเขต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ม.5 1_63

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
50574

รหัสวิชาของสถานศึกษา

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
                                              คำอธิบายรายวิชา
                      ส 32101   สังคมศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนอย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอนุรุทธเถระ พระองคุลิมาลเถระ พระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี) ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)) ชาดก (มโหสถชาดก) วิเคราะห์ และปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบธรรมอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5 โลกธรรม 8) สมุทัย (กรรมนิยาม-กรรม 12 มิจฉาวณิชชา 5) มรรค (อปริหานิยธรรม 7 ปาปณิกธรรม 4 ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 โภคอาทิยะ 5 อริยวัฑฒิ 5 มงคล 38 (ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอง จิตเกษม) พุทธศาสนสุภาษิต (คนขยัน เอาการเอางาน กระทำเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก) การสังคายนาพระไตรปิฎก ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวและสังคม ปฏิบัติตนตามศาสนพิธี พิธีกรรมของพระพุทธศาสนา (พิธีบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา และบริหารจิต และเจริญปัญญาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ วิธีคิดแบบวิภัชชวาท การสัมมนาและเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนา การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา และศาสนาที่ตนนับถือ บูรณาการ ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเจรจา ไกล่เกลี่ย และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม การทุจริตเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายความมั่นคงของชาติ อาเซียนศึกษา และการเป็นพลเมืองดีอันส่งถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ส 1.1 ม.4 - 6/2 ม.4 - 6/6 ม.4 - 6/7 ม.4 - 6/8 ม.4 - 6/11 ม 4-/6/13 ม 4-/6/14 ม.4 - 6/15 ม.4 - 6/17 ม.4 - 6/19
ม.4 - 6/20 ม.4 - 6/21 ม.4 - 6/22 ส 1.2 ม.4-6/1 ม.4 - 6/2 ม.4 - 6/3 ม.4 - 6/4 ม.4 - 6/5

รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)