homeชั้นม.5/1,5/2,5/3,5/4
person
ชั้นม.5/1,5/2,5/3,5/4

ผู้สอน
นาง สมพิศ แก้วบุดดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นม.5/1,5/2,5/3,5/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5058

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใบงานที่ 1

หน่วยที่ 1 ต้นทุนของเรา                  กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ

ระดับชั้น ม.5  โรงเรียนนครขอนแก่น

                    คำชี้แจง  นักเรียนอยากทราบต้นทุนความดีของเราหรือไม่  ลองทำแบบสำรวจนี้....

1.นักเรียนบรรยาย ลักษณะที่ดี เด่นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

2.นักเรียนบรรยาย ลักษณะที่ไม่ดี ด้อยที่ทำให้เราประสบความผิดหวังในชีวิต

3.นักเรียนบอกลักษณะที่ดีของตนที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่เราคาดหวัง

 

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)