homeชั้นม.5/1,5/2,5/3,5/4
personperson_add
ชั้นม.5/1,5/2,5/3,5/4

ผู้สอน
นาง สมพิศ แก้วบุดดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นม.5/1,5/2,5/3,5/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5058

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใบงานที่ 1

หน่วยที่ 1 ต้นทุนของเรา                  กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ

ระดับชั้น ม.5  โรงเรียนนครขอนแก่น

                    คำชี้แจง  นักเรียนอยากทราบต้นทุนความดีของเราหรือไม่  ลองทำแบบสำรวจนี้....

1.นักเรียนบรรยาย ลักษณะที่ดี เด่นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ

2.นักเรียนบรรยาย ลักษณะที่ไม่ดี ด้อยที่ทำให้เราประสบความผิดหวังในชีวิต

3.นักเรียนบอกลักษณะที่ดีของตนที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่เราคาดหวัง

 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)