ว33242ห้อง2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ว33242(ชีววิทยา5)

ในภาคเรียนที่ 2/2555 จะคิดคะแนนงานใน Classstart ทั้งหมดเป็น 20 คะแนน