คอมพิวเตอร์ ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ระกดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3  รวบรวมเนื้อหา  ใบงาน หรือตัวอย่างผลงานของนักเรียน และไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งข่าวสารของคุณครูกับนักเรียน