คอมพิวเตอร์ ม.3

กฤติพงศ์ พนมศิลป์

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป.ขอนแก่นเขต 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ระกดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3  รวบรวมเนื้อหา  ใบงาน หรือตัวอย่างผลงานของนักเรียน และไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งข่าวสารของคุณครูกับนักเรียน