เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย กฤติพงศ์ พนมศิลป์

โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป.ขอนแก่นเขต 2

เป็นชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ระกดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3  รวบรวมเนื้อหา  ใบงาน หรือตัวอย่างผลงานของนักเรียน และไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งข่าวสารของคุณครูกับนักเรียน