home Formulaic English Writing
person
Formulaic English Writing

ผู้สอน
Mrs Panida Tasee
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Formulaic English Writing

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5073

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเขียนอังกฤษตามรูปแบบ    1552102     3(3-0-6)

ศึกษาเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ระดับกลางและโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง การเขียนในระดับข้อความบรรยายประเภทต่่างๆ กรอกแบบฟอร์ม การเขียนบัตรอวยพร บัตรเชิญ จดหมายส่วนตัว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)