Formulaic English Writing

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนอังกฤษตามรูปแบบ    1552102     3(3-0-6)

ศึกษาเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ระดับกลางและโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง การเขียนในระดับข้อความบรรยายประเภทต่่างๆ กรอกแบบฟอร์ม การเขียนบัตรอวยพร บัตรเชิญ จดหมายส่วนตัว