เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Formulaic English Writing

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเขียนอังกฤษตามรูปแบบ    1552102     3(3-0-6)

ศึกษาเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ระดับกลางและโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง การเขียนในระดับข้อความบรรยายประเภทต่่างๆ กรอกแบบฟอร์ม การเขียนบัตรอวยพร บัตรเชิญ จดหมายส่วนตัว