ภาษาศาสตร์จิตวิทยา


ผู้สอน
อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาศาสตร์จิตวิทยา

Class ID
50740

Class Code
EF 21151

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

ศึกษากระบวนการการรับภาษา ปัจจัยในการรับภาษาที่สอง เชื่อมโยงทฤษฎีการรับรู้ภาษาสู่รูปแบบการสอนภาษา ศึกษากรณีปัญหาการเรียนรู้ภาษาในชั้นเรียน Study second language acquisition and factors affecting second language acquisition, relate theoretical models of the second language acquisition to TESOL approaches and methodological techniques, the case study of language learning interference in language classroom.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)