homeMovie of usability
person
Movie of usability

ผู้สอน
ภัทริกา รัศมีมณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Movie of usability

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
508

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

คำอธิบายวิชา

เป็นการเรียนรู้เรื่อง usability จากการดูหนัง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)