เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-1002

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์/มาตรฐาน/คำอธิบายรายวิชา

                                                       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                      สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                                                         รหัสวิชา 3104 – 1002                                                วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า  2(3)

 

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการของเครื่องวัด   การขยายย่านวัด   หม้อแปลงเครื่องมือวัด การวัดด้วยบริดจ์  การวัดค่าความต้านทานของหลัก 

      ดิน  การวัดค่าความเป็นฉนวน  และการวัดด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล

2.  เพื่อให้สามารถปฏิบัติการวัด  การอ่านค่า  และการนำเครื่องวัดไปใช้วัดค่าในวงจร

3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย

 

มาตรฐานรายวิชา

1.  ขยายย่านวัดและปรับตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า

2.  ต่อเครื่องวัดไฟฟ้า วัดและอ่านค่าทางไฟฟ้า

                3 .วัดค่าและเปรียบเทียบกับการคำนวณ

4.  ประยุกต์ใช้เครื่องวัดเพื่อนำไปใช้วัดค่าในวงจร

 

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือวัด   การขยายย่านวัด   หม้อแปลงเครื่องมือวัด   การวัดด้วยบริดจ์   การวัดค่าความต้าน

ทานของหลักดิน   การวัดค่าเป็นฉนวนการวัดด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล   และการนำเครื่องวัดไปใช้วัดค่าในวงจร