อัตราส่วนชั้น ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

นางสาววิภาดา  จินกระวี รหัส 5311103025  อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช