อัตราส่วนชั้น ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาววิภาดา  จินกระวี รหัส 5311103025  อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช