1auto1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสาขางานยานยนต์ ระดับ ปวช.1 กลุ่ม 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ