1auto1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสาขางานยานยนต์ ระดับ ปวช.1 กลุ่ม 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ