เทอม 551 วิชา ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ หน่วยกิต 3 (3-0-6) กลุ่มที่ 1 กศบป.

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้