การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/10


ผู้สอน
ครรชิต บุญปก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/10

Class ID
50948

Class Code
ง22101

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
คำอธิบายวิชา
   ศึกษาความหมายความสำคัญ ประโยชน์ ของการทำงานซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน งานติดตั้งอุปกรณ์ งานบำรุงรักษาและงานผลิต ตามแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหา ในฐานะผู้นำ /สมาชิกกลุ่มและใช้วิธีการที่หลากหลายในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่ม โดยเลือกการเลือกใช้ การเก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานและทรัพยากรต่างๆ ในประเทศ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ได้อย่างคุ้มค่า ถูกวิธี ปลอดภัย ทดสอบ ประเมินกระบวนการ วิธีการเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงาน หรือวิธีการ โดยยอมรับความคิดเห็นและผลงานของผู้อื่น  นำเสนอผลงาน  กระบวนการและแนวคิดในระดับชั้นเรียน การตัดสินใจเลือกและใช้ผลิตภัณฑ์  วิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศได้อย่างเหมาะสมในด้านคุณภาพและรูปแบบ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงานโดยการ วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ

   การทำงานจากแหล่งความรู้ต่าง ๆสามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ  ตลอดจน เลือกแนวทางที่เหมาะสมและแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือกโดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยี  ระบุปัญหาและความต้องการ หาความรู้จากสื่อที่หลากหลายและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของทักษะความสามารถ  อย่างมุ่งมั่นทำงานจนเสร็จด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์โดยใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่าและ ถูกวิธีเห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุขและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัยและสะอาด เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพสุจริตที่สนใจทำงานอย่างมีคุณภาพ เห็นประโยชน์มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)