เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

141303 สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics and Social Sciences Research)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

   

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  มีความสามารถในการออกแบบวิธีการวิจัย เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีความสามารถในการคำนวณทางสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ในงานพัฒนาสังคม

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให่นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในหลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

2.2  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการออกแบบวิธีการวิจัย เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีความสามารถในการคำนวณทางสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานขั้นพื้นฐาน

2.3  เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

2.4  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และมีสามารถเขียนรายงานวิจัยและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ในงานพัฒนาสังคม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลักษณะการดำเนินการ

1.  คำอธิบายรายวิชา 

  หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณขั้นพื้นฐานทางสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนองานวิจัย

  Principle and process of quantitative, qualitative, and participatory workshop research, research methodology design, data collection technique, fundamental calculation of descriptive and inferential statistics, application computer software packages for data analysis, research report writing, and research presentation

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง

ไม่มี

30 ชั่วโมง

75 ชั่วโมง