งานช่างปูน ง30266 ห้อง ม.5/10


ผู้สอน
ครรชิต บุญปก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานช่างปูน ง30266 ห้อง ม.5/10

Class ID
50994

Class Code
ง30266

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาเพิ่มเติม รายวิชา งานช่างปูน รหัส ง30266 ภาคเรียนที่ 1 /2563

จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 90 ชั่วโมง

       มีความเข้าใจในชนิดขนาดสัญลักษณ์ และคุณสมบัติของวัสดุการก่อสร้าง แหล่งผลิตประโยชน์ใช้ สอย การเก็บและการบำรุงรักษา การป้องกันการเสียหายจากการขนส่ง วัสดุต่างๆ ดังนี้ คือ ไม้ หิน ทราย อิฐ ปูนขาว ปูนก่อ  ปูนฉาบ หินล้าง หินขัดบล็อกต่างๆ คอนกรีต เหล็ก น้ำมันทาไม้ สี และโลหะทั่วๆ ไป ที่เป็นอุปกรณ์ประกอบการก่อสร้าง เป็นต้น
 
เข้าใจการสร้างงานจากงานปูน ในการปั่นปูนเป็นกระถางปลูกต้นไม้ เป็นแบบรูปทรง สี่เหลี่ยม รูปทรง วงกลม เพื่อความสวยงามในการประดับอาคารบ้านเรือน

เพื่อการก้าวสู่อาชีพที่สำเร็จและมีประสบการณ์รู้จักเตรียมตัวในการหางาน ค้นหาสิ่งจำเป็นในการสมัคร งานเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจมีคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพ และมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. เพื่อมีความรู้และทักษะในวิชาวัสดุการก่อสร้างจนนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

  2. เพื่อฝึกอบรมนิสัยในการทำงานให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการด้วยความปลอดภัย ประณีต และการรับผิดชอบ

  3. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการทำงานของวัสดุการก่อสร้างได้ถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนรู้จักซ่อมแซม และการบำรุงรักษา

  4. เพื่อให้รู้จักนำความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีไปใช้ในวัสดุก่อสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)