ชั้น ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1-5/8