การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/12


ผู้สอน
ครรชิต บุญปก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/12

Class ID
51076

Class Code
ง22101

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
คำอธิบายวิชา

งานช่างมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เป็นการการนำความรู้พื้นฐานของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการทำงาน ตลอดจนกระบวนการทางเทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง และผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานอย่างสร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)