homeการโปรแกรม
personperson_add
การโปรแกรม

ผู้สอน
person
นาย วีระวัฒน์ วงศ์เมฆ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การโปรแกรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
511

สถานศึกษา
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)