homeนาฏศิลป์
personperson_add
นาฏศิลป์

ผู้สอน
person
นาง วารุณ๊ สิงหสุรศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นาฏศิลป์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5113

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่น่ารัก  สนใจใฝ่เรียนรู้เรื่อง   นาฏศิลป์ไทย  และสนใจพื้นฐานการเรียนรำไทย  ที่ต้องการเรียนรู้เรื่อง นาฏศัพท์เบื้องต้น นะคะ

  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)