นาฏศิลป์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่น่ารัก  สนใจใฝ่เรียนรู้เรื่อง   นาฏศิลป์ไทย  และสนใจพื้นฐานการเรียนรำไทย  ที่ต้องการเรียนรู้เรื่อง นาฏศัพท์เบื้องต้น นะคะ