การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๒

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบอาคารสาธารณะหรืออุตสาหกรรมที่มีความสูงไม่เกิน ๖ ชั้น และจัดระบบวิศวกรรมให้เหมาะสมกับอาคาร โดยเน้นด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม