การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๒


ผู้สอน
ผศ. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๒

Class ID
5117

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบายวิชา

การออกแบบอาคารสาธารณะหรืออุตสาหกรรมที่มีความสูงไม่เกิน ๖ ชั้น และจัดระบบวิศวกรรมให้เหมาะสมกับอาคาร โดยเน้นด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)