ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 1/2563


ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 1/2563

Class ID
51204

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นจากเครือข่ายการเรียนรู้ ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)