ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทอม 551 วิชา 6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5121

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับวิธการเขียนโปรแกรมและอักอริทึม