homeเทอม 551 วิชา 6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
personperson_add
เทอม 551 วิชา 6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทอม 551 วิชา 6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5121

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับวิธการเขียนโปรแกรมและอักอริทึม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)