ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่สนใจ เรียนวิชาการโปรแกรม วิชาเทคโนโลยี่และการสื่อสาร