ACC 3102 sec01 ภาคพิเศษ-1-63 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี


ผู้สอน
กมลทิพย์ คำใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ACC 3102 sec01 ภาคพิเศษ-1-63 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Class ID
51268

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

ACC 31021 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี  ทักษะของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  และระบบการควบคุมภายในของวงจรธุรกิจ โดยฝึกปฏิบัติจากข้อมูลของธุรกิจ รวมทั้งบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)