คำที่สะกดด้วยตัวสะกดในแม่ กน ชั้น ป.2

คำอธิบายชั้นเรียน

  คำที่สะกดด้วยตัวสะกดในแม่ กน  เช่น  คน  ตน  สน  ขน  ฝน  จน  ลน  วน  ทน  ซน