ท้องฟ้าแสนสวย ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ท้องฟ้ามีลักษณะกลมครอบตัวเรา